1. Inleiding
Pasklaar Wonen Méér dan een makelaar! (hierna: “Pasklaar Wonen”) verwerkt dagelijks
informatie over personen. Pasklaar Wonen houdt zich daarbij aan de wet. Pasklaar Wonen
respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de
informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens Pasklaar Wonen verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan
om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Pasklaar Wonen is statutair gevestigd te WEERT en houdt kantoor te (6003 EA) WEERT
aan de BOENDER 17. Pasklaar Wonen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 52364003. Pasklaar Wonen is verwerkingsverantwoordelijke
voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de
inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot mw. W. Pas (eigenaresse van
Pasklaar Wonen).

2. Persoonsgegevens
Pasklaar Wonen verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende
doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.
Dienstverlening
Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam en contactgegevens nodig.
Daarnaast dienen wij u, op grond van de wet, te identificeren aan de hand van een geldig
legitimatiebewijs. Afhankelijk van de vraag waar onze dienstverlening inhoudelijk op ziet,
hebben wij wellicht aanvullende persoonsgegevens nodig. Wanneer dat nodig is voor onze
dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden.
(Direct) Marketing
Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante
informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere)
interesse van het bedrijf in onze diensten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in
contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij
contactgegevens, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen.
Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers en dienstverleners.
Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor
geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde
bedrijfsbelang.
Social media
Pasklaar Wonen is op verschillende sociale media te vinden, zoals o.a. op LinkedIn, Google,
YouTube, Facebook en Instagram. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u
functies op onze websites gebruikt. Indien een dergelijke functie door u wordt gebruikt
kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.
Sollicitatieprocedure
Pasklaar Wonen verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van
persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder
andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het
opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant
voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de
procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft, kan Pasklaar Wonen uw
persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel
wederom contact met u kan worden opgenomen.
Werknemers
Pasklaar Wonen verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de
arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. De werknemers van Pasklaar
Wonen zijn hierover geïnformeerd.

3. Ontvanger
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten
Pasklaar Wonen, behalve in een van de volgende omstandigheden.
Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk
is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.. Daarnaast geven we uw
gegevens door aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen.
Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De
toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de
gevolgen daarvan zijn.
Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen
verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en
andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners
verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en onze websitebeheerder onze fotograaf
Funda en alle bedrijven die nodig zijn om onze opdracht te kunnen uitvoeren.
Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens
noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke
procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens
verstrekken.
Afspraken
Pasklaar Wonen maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor
te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke
plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij
persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen
leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u
bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van
onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

4. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU
Pasklaar Wonen kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het
Buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een
gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming
van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens
doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een
goede bedrijfsvoering.
5. Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling,
gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van
bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens
ons kunt uitoefenen.
Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken.
Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of
identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u
hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe
voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden
gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige
rechten u geldend kunt maken.
Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons
verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze
reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring.
Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige
gegevens.
Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van
de volgende gevallen:
• de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze
hebben verwerkt;
• u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag
voor verwerking meer;
• u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar
niet te honoreren;
• de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
• wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
• wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie of internetdiensten
verzameld.
Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u
ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U
mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening
bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u
bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw
beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming
of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).
Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal
bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een
overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze
gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan
een andere dienstverlener door te sturen.
Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u
betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw
persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na
ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen
aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te
allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.
Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u
contact opnemen met ons via het e-mailadres info@pasklaarwonen.nl. Pasklaar Wonen zal
op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij
nog iets meer tijd nodig hebben. Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw
toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking
van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

6. Cookies
Via onze website worden functionele (noodzakelijke) en analytische cookies geplaatst. Deze
cookies zijn nodig om het navigeren over de website mogelijk te maken. Zij zijn echter
slechts geldend voor de duur van uw browser sessie. De analytische cookies leggen vast
hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie wordt het gebruik van de
website geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Dit helpt Pasklaar
Wonen in begrip van waar website bezoekers naar op zoek zijn en zij kan met die
wetenschap en ervaring de website verbeteren. Hiervoor wordt de dienst Google Analytics
gebruikt. Deze cookies zijn nooit direct terug te brengen tot individuen, zodat bezoekers van
de website altijd anoniem zijn. Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Het delen van de gegevens is uitgezet en
er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies. Met de gegevens en kennis die door middel van de cookies gegenereerd
wordt gaat Pasklaar Wonen vertrouwelijk om, tenzij zij, bijvoorbeeld op basis van wettelijke
bepalingen, verplicht is deze informatie te delen.

7. Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de
klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis
te nemen van uw klacht.
8. Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@pasklaarwonen.nl.
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring
periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.
September 2021 Versie 2.0